REGULAMENTUL CAMPANIEI DE CASTING „FII VEDETA IN TRASNITII!”

organizata in perioada 16 august - 18 septembrie 2017


Art.1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI „FII VEDETA IN TRASNITII!”

Societatea GRIG CHIROIU MEDIA COMPANY IMPEX SRL, persoana juridica romana, cu sediul social in Bucuresti, sos. Iancului nr. 13, bl. 107, sc. B, et. 5, ap. 61, sector 2, avand numar de ordine la Oficiul Registrului Comertului J40/10104/1997, cod de inregistrare fiscala RO 10029730, cont bancar IBAN nr. RO43 BACX 0000 0030 0349 6000, deschis la Unicredit Tiriac Bank SA si capital social subscris si varsat: 200 lei, reprezentata legal prin Dl. Gelu-Grigoras Chiroiu - Administrator Unic, in calitate de Organizator al campaniei „FII VEDETA IN TRASNITII!”

deruleaza, in perioada 16 august - 18 septembrie 2017, o campanie de preselectie (casting) intitulata „FII VEDETA IN TRASNITII!”, promovata, cu precadere, pe urmatoarele medii de comunicare publica: postul Prima TV (in serialul „Trasnitii”) si ziarul Click!, precum si pe site-urile www.primatv.ro si www.click.ro, care apartin partenerilor media Prima Broadcasting Group SRL (cu sediul social în Bucureşti, Bd. Dimitrie Pompei nr. 9-9A, clădirea 20, et. 7, camera 1, sector 2; inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/20632/1992, avand cod unic de inregistrare 4747298) si, respectiv, Adevarul Holding SRL (cu sediul social in Bucuresti, Str. Fabrica de Glucoza, nr. 21, Sector 2 ; înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J/40/14119/2006, Cod Unic de Înregistrare 18990288).

1.2. Campania se va derula cu respectarea prevederilor cuprinse în prezentul regulament (denumit în cele ce urmează “Regulamentul”). Termenii și condițiile prezentului Regulament, așa cum sunt prezentate mai jos, sunt obligatorii pentru toate persoanele participante la campanie. Conditiile care trebuie indeplinite de participantii inscrisi in aceasta campanie sunt detaliate la Art. 4 de mai jos.

1.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament, aducând la cunoștința publicului acest fapt cel putin prin intermediul site-ului www.click.ro.

Art.2. DURATA CAMPANIEI

2.1. Campania „FII VEDETA IN TRASNITII!” se desfăşoară în perioada 16 august - 18 septembrie 2017. Organizatorul isi rezerva dreptul sa prelungeasca ori sa scurteze durata campaniei, prin decizie unilaterala, in functie de necesitatile productiei „Trasnitii”, sezon de toamna 2017.

Art.3. PREMIILE OFERITE

3.1. Premiul pus in joc in aceasta campanie este un rol in serialul de televiziune „Trasnitii”, difuzat de statia Prima TV, si anume rolul„asistenta lui Pupaza”.

3.2. Nu exista o contravaloare in bani care sa fie atribuita premiului sus-mentionat. Remuneratiile si orice alte conditii in care Organizatorul urmeaza sa atribuie rolul vor face obiectul unui document separat, care se va semna exclusiv intre castigatoarea casting-ului si Organizator. In cazul in care castigatoarea refuza conditiile contractuale privind exercitarea rolului, ori se afla in imposibilitatea de a exercita rolul in conditiile impuse de formatul, scenariul si/sau regizorul emisiunii „Trasnitii”, Organizatorul este exonerat de orice obligatie de a acorda rolul castigatoarei, acesta putand sa opteze pentru desemnarea unei alte participante la campanie sau sa contracteze rolul catre orice alta persoana, neinregistrata in campanie, la libera sa alegere.

Art.4. MECANISMUL CAMPANIEI

4.1. Pentru a se inscrie la castingul „FII VEDETA IN TRASNITII!” participantele trebuie trimita pe site-ul www.asistentapentrutrasniti.click.ro, in formularul de inregistrare prezentat pe site, 3 poze si un mesaj in care sa spuna de ce cred ca sunt potrivite pentru rolul de asistenta.Toate persoanele inscrise pot fi votate de catre public, votul publicului contand in proportie de 50%, restul de 50% revenindu-i echipei de productie a serialului Trasnitii.

4.2. Validarea inscrierii in campania de casting se face prin intermediul conectarii participantelor la pagina personala de Facebook.

4.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a comunica public imaginea participantelor la casting, precum si stiri legate de casting continand imagini, date personale si orice alte informatii din viata privata a participantelor la casting pe toate platformele de comunicare pe care Organizatorul le va utiliza in scopul derularii castingului si/sau al promovarii emisiunii „Trasnitii”.

4.4. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica, în caz de necesitate, data publicării persoanei declarate câștigătoare, cu notificare prealabilă, pastrând numărul si conditiile de acordare a premiului anunțat inițial.

Art.5. ACORDAREA ROLULUI

5.1. In urma campaniei de preselectie, Organizatorul desemneaza, la libera sa alegere, o singura castigatoare pentru un singur rol, respectiv rolul „asistenta lui Pupaza” din serialul „Trasnitii” difuzat pe canalul Prima TV. Acordarea rolului se face pentru o perioada de timp ce urmeaza a fi determinata in functie de necesitatile emisiunii si de comun acord cu persoana declarata câștigătoare.

5.2. Rolul nu se acordă dacă se constată, în momentul revendicării acestuia apar diferențe, false informatii sau inadvertente în datele persoanale comunicate Organizatorului de catre persoana declarata câștigătoare. De asemenea, rolul nu se va acorda daca difuzarea emisiunii„Trasnitii” este suspendata de radiodifuzorul statiei Prima TVA.

5.3. Comunicarea publica a campaniei se va face, in mod conjuct sau separat, de catre cei doi parteneri media ai Organizatorului, respectiv de catre Radiodifuzorul Prima Broadcasting Group SRL si trustul de presa Adevarul Holding SRL. Se precizeaza expres ca partenerilor media aici mentionati nu le incumba nicio responsabiliate legala, materiala sau de orice alta natura fata de participantii inscrisi in campania de preselectie si/sau fata de castigatoarea acesteia. Singura entitate responsabila in legatura cu organizarea si derularea campaniei de casting ce face obiectul prezentului Regulament, in legatura cu acordarea rolului, documentele incheiate in acest scop si/sau plata oricaror remuneratii privind executarea oricaror prestatii impuse de Organizator, incumba exclusiv Organizatorului. Se aduce la cunostinta tuturor partilor interesate ca Radiodifuzorul Prima Broadcasting Group SRL si trustul de presa Adevarul Holding SRL nu au nicio implicare in campania „FII VEDETA IN TRASNITII!”, fapt pentru care niciun potential conflict intre Organizator si participantele la campania „FII VEDETA IN TRASNITII!” nu trebuie sa le afecteze numele, buna reputatie si /sau interesele, de orice natura. Pe cale de consecinta, orice act de denigrare al participantilor la adresa partenerilor media Prima Broadcasting Group SRL si Adevarul Holding SRL va fi sanctionat cu daune-interese de 20.000 euro, cu exceptia cazurilor in care partenerul media afectat poate face dovada ca prejudiciul ce i-a fost creat de participant este mai mare.

Art.6. PUBLICAREA REGULAMENTULUI CAMPANIEI „FII VEDETA IN TRASNITII!”

6.1. Regulamentul de participare/desfăşurare a concursului se află în formă redusă pe site-ul www.click.ro. De asemenea va putea fi consultat gratuit la sediul organizatorului specificat la art.1.

Art.7. DISPOZITII FINALE SI TRANZITORII

7.1. Prezenta campanie de preselectie nu implica niciun fel de avantaje materiale, nu este un concurs de talente si nu prezuma acordarea vreunui premiu in bani.

ART.8. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

8.1. Prin participarea la campania „FII VEDETA IN TRASNITII!” participanții sunt de acord ca datele lor personale comunicate Organizatorului să intre în baza de date a acestuia si/sau a partenerilor media, putând fi folosite de oricare dintre aceste entitati in activitățile de marketing.

8.2. Datele personale ce urmeaza a fi prelucrate vor fi: imaginea participantei, numele, prenumele, adresa din actul de identitate al acesteia, număr de telefon si email, dupa caz.

8.3. Participantele au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisă adresată Organizatorului sau partenerilor media, dupa caz, ștergerea sau actualizarea datelor personale, în conformitate cu prevederile Legii 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date precum și ale Legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice.

8.4. De asemenea, Organizatorul informează participantele că beneficiază de drepturile prevăzute de art. 12-18 din Legea 677/2001, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul de intervenție asupra datelor și dreptul de opoziție etc. pe care le pot exercita printr-o cerere scrisă adresată către SC GRIG CHIROIU COMPANY SRL.

8.6. În contextul celor mai sus menționate, drepturile persoanei vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal sunt:

8.6.1 Dreptul de acces la date

8.6.1.1. Orice persoană vizată are dreptul de a obține de la operator, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta.

8.6.1.2. Operatorul este obligat, în situația în care prelucrează date cu caracter personal care privesc solicitantul, să comunice acestuia, împreună cu confirmarea, cel puțin următoarele:

1. informații referitoare la scopurile prelucrării, categoriile de date avute în vedere și destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt dezvăluite datele;

2. comunicarea într-o formă inteligibilă a datelor care fac obiectul prelucrării, precum și a oricărei informații disponibile cu privire la originea datelor; informații asupra principiilor de funcționare a mecanismului prin care se efectuează orice prelucrare automată a datelor care vizează persoana respectivă;

3. informații privind existența dreptului de intervenție asupra datelor și a dreptului de opoziție, precum și condițiile în care pot fi exercitate;

4. Informații asupra posibilității de a consulta registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal, de a inainta plângere către autoritatea de supraveghere, precum și de a se adresa instanței pentru atacarea deciziilor operatorului.

8.6.1.3. Persoana vizată poate solicita de la operator informațiile de mai sus printr-o cerere intocmită în forma scrisă, datată și semnată. În cerere solicitantul poate arăta dacă dorește ca informațiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi și de poștă electronică, sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure că predarea i se va face numai personal.

8.6.1.4. Operatorul este obligat să comunice informațiile solicitate în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opțiuni a solicitantului exprimate potrivit celor de mai sus.

8.6.2. Dreptul de intervenție asupra datelor

8.6.2.1. Orice persoană vizată are dreptul de a obține de la operator, la cerere și în mod gratuit:

1. după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentei legi, în special a datelor incomplete sau inexacte;

2. după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentei legi;

3. notificarea către terții cărora le-au fost dezvăluite datele a oricărei operațiuni efectuate conform lit. a. sau b., dacă această notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat fată de interesul legitim care ar putea fi lezat.

8.6.2.2. Pentru exercitarea acestui drept, persoana vizată va înainta operatorului o cerere intocmită în formă scrisă, datată și semnată. În cerere solicitantul poate arăta dacă dorește ca informațiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi și de poștă electronică, sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure că predarea i se va face numai personal.

8.6.2.3. Operatorul este obligat să comunice măsurile luate în temeiul prevederilor precedente, precum și, dacă este cazul, numele terțului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opțiuni a solicitantului de a i se comunica informațiile în scris la o anumită adresă fizică sau virtuală (electronică).

8.6.3. Dreptul de opoziție

8.6.3.1. Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit și fără nici o justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terț, sau să fie dezvăluite unor terți într-un asemenea scop.

8.6.3.2. În vederea exercitării drepturilor prevăzute mai sus, persoana vizată va înainta operatorului o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată. În cerere, solicitantul poate arăta dacă dorește ca informațiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi și de poștă electronică, sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure că predarea i se va face numai personal.

8.6.3.3. Operatorul este obligat să comunice persoanei vizate măsurile luate, precum și, dacă este cazul, numele terțului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opțiuni a solicitantului de a i se comunica informațiile în scris la o anumită adresă fizică sau virtuală (electronică).

8.6.4. Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale

8.6.4.1. Orice persoană are dreptul de a cere și de a obține:

a. retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privința sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalității sale, precum competența profesională, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte;

b. reevaluarea oricărei alte decizii luate în privința sa, care o afectează în mod semnificativ;

c. dacă decizia a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date care întrunește condițiile prevăzute la lit. a).

8.6.4.2. Respectându-se celelalte garanții prevăzute de lege, o persoană poate fi supusă unei decizii de natura celei de mai sus, în următoarele situații:

a. decizia este luată în cadrul încheierii sau executării unui contract, cu condiția ca cererea de încheiere sau de executare a contractului introdusă de persoana vizată să fi fost satisfăcută sau că unele măsuri adecvate, precum posibilitatea de a-și susține punctul de vedere, să garanteze apărarea propriului interes legitim;

b. decizia este autorizată de o lege care precizează măsurile ce garantează apărarea interesului legitim al persoanei vizate.

8.6.5. Dreptul de a se adresa justiției

8.6.5.1. Fără a se aduce atingere posibilității de a se adresa cu plângere autorității de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de prezenta lege care le-au fost încălcate.

8.6.5.2. Orice persoană care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată ilegal, se poate adresa instanței competente pentru repararea acestuia.

8.6.5.3. Instanța competentă este cea în a cărei raza teritorială domiciliază reclamantul. Cererea de chemare în judecată este scutită de taxa de timbru.

8.6.6. Dreptul de a înainta plângere către autoritatea de supraveghere, în situația în care consideră că datele sale nu au fost prelucrate conform legii.

8.6.6.1. Plângerea se poate face direct sau prin reprezentant. Plângerea către autoritatea de supraveghere nu poate fi înaintată dacă o cerere în justiție, având același obiect și aceleași părți, a fost introdusă anterior.

8.7. De asemenea câștigătorii au opțiunea de a-și exprima printr-un acord scris consimțământul expres și neechivoc ca imaginea lor – numele, fotografia – să fie/să nu fie facută publică și să fie/să nu fie folosită de organizator în diverse materiale tipărite, audio, video pentru promovarea campaniei.

8.8. Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în conformitate cu Dispozițiile Legii 677/2001 înregistrată sub numărul 6363 la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

8.10. Prin participarea, jucătorii acceptă prevederile prezentului Regulament.

ART. 9. DREPTUL LA PARTICIPARE

9.1. Pot participa la campanie doar persoanele cu varsta de peste 18 ani.

9.2. Angajații trustului de presă Adevărul Holding si ai radiodifuzorului Prima Broadcasting Group SRL, angajatii producatorului Grig Chiroiu Company SRL si ai societatilor afiliate partenerilor media (SC Premium News SRL, SC Media Promovalores SRL, SC Adevărul SA, SC Tipomedia Prod SRL, SC Free Media Ukraine Gmbh, SC East Europe Media Distribution SRL, SC Satiricon SRL, SC Foto Adevărul SRL, SC West Tipo International SRL, SC Mediatim SRL, SC Garamond Tipografie SRL, SC Standard Press Distribution SRL, SC Tetatet SRL, SC Radio City FM SRL, SC Adevărul Shop SRL, SC Adevărul Multimedia SRL, Fundația Adevărul, Adevărul Investments LLC, ADEX Italia, SC News&More SRL, SC Cărțile Adevărul SRL, SC Shift 2 Digital SRL, SC Images&More SRL, SC The Platform Events & Communications SRL, SC Red Digital Media SRL), precum si angajații administratorilor judiciari Servicii Reorganizare și Lichidare IPURL si MAESTRO SPRL – Filiala Bucuresti, soțul/soția, rudele și afinii de gradul I până la gradul IV inclusiv ale acestora, partenerii implicati in desfasurarea campaniei, precum și distribuitorii de presă autorizati si cei subcontractati de acestia, nu pot participa la campania „FII VEDETA IN TRASNITII!” din perioada 16 august - 18 septembrie 2017.

9.3. Nu vor fi considerate participări valide in campanie:

a. completarea datelor personale cu date partiale ori cu date false sau eronate;

b. în care completarea datelor personale (de identitate si de contact) se face prin folosirea altor litere decât cele specifice alfabetului latin si/sau a altor cifre decât cifre arabe si/sau romane;

c. care contin mesaje cu caracter obscen sau injurios; d. care contin modificări ale datelor completate.

Art. 10. ÎNCETAREA CAMPANIEI

10.1. Campania de preselectie „FII VEDETA IN TRASNITII!” din perioada 16 august - 18 septembrie 2017 poate înceta în următoarele cazuri:

a. în cazul aparitiei unor situatii de fortă majoră - cutremur, inundatie, calamităti naturale, miscări sociale - sau situatii asimilate fortei majore – interdictii legale etc. - notificată în termen de 48 de ore de la data aparitiei si atestată cu documente corespunzătoare în termen de 15 zile, partea aflată în culpă este exonerată de răspundere;

b. prin decizia unilaterala a Organizatorului si conditia de a anunta publicului incetarea campaniei prin intermediul site-ului www.click.ro. cu min. 2 zile înainte;

c. în cazul schimbării cadrului legislativ, astfel încât organizarea si desfăsurarea concursului cu caracter promotional să presupună mărirea bugetului alocat acestui proiect;

d. în caz de intrare in procedura de insolventa, faliment sau daca se produce suspendarea activitatii Organizatorului ori suspendarea difuzarii emisiunii „Trasnitii”.

Art.11. LITIGII

11.1. Eventualele reclamatii legate de desfăsurarea campaniei vor fi făcute pe adresa Organizatorului SC GRIG CHIROIU COMPANY SRL, până la data de 25 septembrie 2017 sau la numărul de telefon 0372.130.241. Reclamatiile ulterioare nu vor mai fi luate în considerare.

11.2. Eventualele litigii apărute între Organizator si participantii la prezenta campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi solutionate de instantele judecătoresti competente din România.

Art.12. ALTE PREVEDERI

12.1. Prin participarea la campanie, participantii acceptă, in mod irevocabil si neconditionat, prevederile prezentului Regulament. Pentru a cere alte detalii despre campanie pot suna la numărul de telefon 0372.130.241, tarif normal, de luni până vineri, între orele 09:00 - 17:00, tarif normal.

12.2. Orice modificare a prezentului regulament se va comunica public pe site-ul www.click.ro.


AMENDAMENT

LA REGULAMENTUL CAMPANIEI DE CASTING

“FII VEDETA IN TRASNITII!”

Regulamentul campaniei de casting “FII VEDETA IN TRASNITII!” se modifica partial, dupa cum urmeaza:

Art.1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI „FII VEDETA IN TRASNITII!”

Societatea GRIG CHIROIU MEDIA COMPANY IMPEX SRL, persoana juridica romana, cu sediul social in Bucuresti, sos. Iancului nr. 13, bl. 107, sc. B, et. 5, ap. 61, sector 2, avand numar de ordine la Oficiul Registrului Comertului J40/10104/1997, cod de inregistrare fiscala RO 10029730, cont bancar IBAN nr. RO43 BACX 0000 0030 0349 6000, deschis la Unicredit Tiriac Bank SA si capital social subscris si varsat: 200 lei, reprezentata legal prin Dl. Gelu-Grigoras Chiroiu - Administrator Unic, in calitate de Organizator al campaniei „FII VEDETA IN TRASNITII!”

deruleaza, in perioada 16 august - 18 septembrie 2017, o campanie de preselectie (casting) intitulata „FII VEDETA IN TRASNITII!”, promovata, cu precadere, pe urmatoarele medii de comunicare publica: postul Prima TV (in serialul „Trasnitii”) si ziarul Click!, precum si pe site-urile www.primatv.ro si www.click.ro, care apartin partenerilor media Prima Broadcasting Group SRL (cu sediul social în Bucureşti, Bd. Dimitrie Pompei nr. 9-9A, clădirea 20, et. 7, camera 1, sector 2; inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/20632/1992, avand cod unic de inregistrare 4747298) si, respectiv, Adevarul Holding SRL (cu sediul social in Bucuresti, Str. Fabrica de Glucoza, nr. 21, Sector 2 ; înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J/40/14119/2006, Cod Unic de Înregistrare 18990288).

Art. 2. PRELUNGIREA CAMPANIEI SI PRECIZARI SUPLIMENTARE

2.1. Conform Art. 1.3 si Art. 12.2, Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi campania « FII VEDETA IN TRASNITII ! » pana la data de 25 septembrie inclusiv.

In perioada 18 – 25 septembrie 2017 va avea loc etapa finala a campaniei, in care datele participantelor inscrise pana pe data de 18 septembrie 2017 vor fi prelucrate, analizate, pentru alegerea finalistelor care vor intra in etapa finala in urma careia va fi desemnata castigatoarea rolului « asistenta lui Pupaza ».

Criteriile dupa care sunt alese finalistele pentru preselectia finala sunt :

50% - voturile primite pe pagina de concurs, cu precizarea ca Organizatorul isi rezerva dreptul de a descalifica inscrierile ale caror voturi se dovedesc a fi fraudate. Fiecare inscriere care intra in lista scurta a finalistelor - va fi analizata din punct de vedere tehnic, iar daca exista suspiciunea fraudarii numarului de voturi, se vor face verificari amanuntite de catre Departamentul IT/Tehnic. In cazul in care se dovedeste ca numarul de voturi a fost modificat artificial sau fraudat, participanta va fi descalificata, luandu-se in calcul urmatoarea inscriere, in ordinea numarului de voturi.

50% - Reprezentatii Organizatorului, si anume echipa de productie a serialului Trasnitii, vor analiza inscrierile finalistelor si le vor asista la examenul de preselectie finala pentru atribuirea rolului ce face obiectul prezentei campanii de casting.

Pentru alegerea castigatoarei finale, echipa de productie Trasnitii va institui in cadrul examenului de preselectie 3 probe la care finalistele vor participa, respectiv : proba de machiaj, proba de actorie si proba de sinceritate.

Decizia finala de alegere a castigatoarei campaniei «Fii vedeta in Trasnitii !», in urma examenelor de preselectie, apartine exclusiv echipei de productie Trasnitii si nu trebuie sa fie motivata in nicio situatie.

Prezentul Amendament modifica partial conditiile campaniei de casting “FII VEDETA IN TRASNITII!” si urmeaza a fi publicat pe site-ul www.click.ro, toate modificarile intrand in vigoare de la data publicarii lor.